آمار پژوهشهای مخاطرات و مدیریت بحران ایران در یک نگاه

1,904,098 کل مقالات 51,502 مقالات مدیریت بحران 660,527 صفحه 896,159 تعداد نمایش موضوع 0 فراخوان پژوهشی* 766 طرح پژوهشی* 194 کنفرانسها 13 نشریات
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران مدیریت بحران و مخاطرات


موضوعات برتر مدیریت بحران و مخاطرات

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع مدیریت بحران می باشد.


دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «مخاطرات و مدیریت بحران» تهیه نموده اند.

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.