آمار پژوهشهای مخاطرات و مدیریت بحران ایران در یک نگاه

1,576,341 کل مقالات 48,254 مقالات مدیریت بحران 621,280 صفحه 706,146 تعداد نمایش موضوع 0 فراخوان پژوهشی* 765 طرح پژوهشی* 193 کنفرانسها 13 نشریات
*آمار مربوط به طرح های پژوهشی، و فراخوانهای مربوطه نهایی نیست و در حال تکمیل است.

پژوهشگران مدیریت بحران و مخاطرات


موضوعات برتر مدیریت بحران و مخاطرات

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع مدیریت بحران می باشد.


دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «مخاطرات و مدیریت بحران» تهیه نموده اند.

فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.